దైవమార్గంలో పోరాడుతూ ఒకరోజు ఉపవాసం పాటించే వ్యక్తి

709. హజ్రత్ అబూ సయీద్ ఖుధరీ (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా ప్రవచించారు :-

దైవమార్గంలో పోరాడుతూ ఒకరోజు ఉపవాసం పాటించే వ్యక్తిని దేవుడు నరకానికి డెభ్భై యేండ్ల (ప్రయాణం) మేరకు దూరంగా ఉంచుతాడు.

[సహీహ్ బుఖారీ : 56 వ ప్రకరణం – జిహాద్ వస్సైర్, 36 వ అధ్యాయం – ఫజ్లుస్సౌమి ఫీసబీలిల్లాహ్]

ఉపవాస ప్రకరణం – 31 వ ప్రకరణం – ధైవయోధుని ఉపవాసం ఘనత
మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు (Al-Loolu Wal Marjan ) vol-1
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

English Version of the Hadeeth: Whosoever observes Saum (fast) for one day for Allaah’s Cause ..

Advertisements
This entry was posted in Siyam (Fasting), telugu-islam-hadith and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s