మనిషి వృద్ధుడైపోతూ ఉంటే అతనిలో పెరిగే రెండు కోరికలు

621. హజ్రత్ అనస్ (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా ప్రభోధించారు:-

మానవుడు ఒకవైపు వృద్ధుడైపోతూ ఉంటే, మరోవైపు అతనిలో రెండు విషయాలు అధికమవుతూ ఉంటాయి.
ఒకటి : ధన వ్యామోహం, రెండు: దీర్ఘాయుష్షు పట్ల కోరిక.

[సహీహ్ బుఖారీ : 81 వ ప్రకరణం – రిఖాఖ్, 5 వ అధ్యాయం – మన్ బలగ సిత్తీన సనతా…]

జకాత్ ప్రకరణం : 38 వ అధ్యాయం – ప్రాపంచిక వ్యామోహం గర్హనీయం
మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) vol-1
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

Read English Version of this Hadeeth

Advertisements
This entry was posted in telugu-islam-hadith and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s