సుబ్ హానల్లాహి వ బిహందిహి , సుబ్ హానల్లాహిల్ అజీమ్

subhanallaahi wa bihamdihi subhanallaahil adheem

Advertisements
Posted in Dhikr, telugu-islam-hadith | Tagged , , , , | Leave a comment

అల్లాహ్ : “ఆదం సంతతి యొక్క ప్రతి కార్యము తన కొరకు. కాని ‘సౌమ్’ (ఉపవాసము) నాకొరకు”

బుఖారీ మరియు ముస్లిం హదీథ్ గ్రంథాలు:

అబూ హురైరా రదియల్లాహు అన్హు ఇలా ఉల్లేఖించారు: “ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ఉద్బోధించారు:

“అల్లాహ్ ఈ విధముగా ఉపదేశించాడు: “ఆదం సంతతి యొక్క ప్రతి కార్యము తన కొరకు. కాని ‘సౌమ్’ (ఉపవాసము) నాకొరకు. నేను దాని ప్రతిఫలం నొసంగుతాను.” ఉపవాసము ఒక ఢాలు. మీలో ఎవరైనా ఉపవాసం ఉన్న యెడల అతను భార్యతో కలువరాదు, తప్పుడు మాటలు పలుకరాదు, ఎవరైన వచ్చి అతనిని తిట్టినా, పోట్లాడినా అతనితో “నేను ఉపవాసము ఉన్నాను” అని చెప్పి తప్పించుకోవాలి. ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) యొక్క ప్రాణం ఎవరి చేతిలో ఉందో, ఆయన (అల్లాహ్) సాక్షిగా, ఉపవాసి యొక్క నోటి వాసన అల్లాహ్ దగ్గర కస్తూరి సువాసన కంటే ఎంతో ఉత్తమమైనది. ఉపవాసి రెండు సౌఖ్యాలు పొందుతాడు. ఒక సౌఖ్యం ఇఫ్తార్ సమయంలో పొందుతాడు, రెండవది తన ప్రభువును కలుసుకున్నపుడు.”

Related Links:

[రంజాన్]

Posted in Siyam (Fasting), telugu-islam-hadith | Tagged , , , , | Leave a comment

సుబ్ హానల్లాహి వబి హందిహి

subhanallaahi wa bi hamdihi

Posted in Dhikr, Great Rewards | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ప్రళయ దినాన ఏడుగురిని అల్లాహ్ తన సింహాసన ఛాయలో ఉంచుతాడు

seven in the shade of Allaah on the day of judgement

Posted in Day of Judement, telugu-islam-hadith | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ఎడ తెగని పుణ్యం

sadaqa zjariya

Posted in Charity, Children, Dua - Supplication, Great Rewards, telugu-islam-hadith | Tagged , , , , , | Leave a comment

సూరా బఖర చివరి రెండు ఆయతులు

last two ayah of surah baqarah

Posted in Great Rewards, Qur'an, telugu-islam-hadith | Leave a comment

మీలో ఎవరైనా ఖురాన్ లోని మూడో వంతు భాగం ఒక రాత్రిలో చదవలేడా?

soorah-ikhlaas

Posted in Great Rewards, Qur'an, telugu-islam-hadith | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

అతి పెద్ద పాపం ఏమిటి?

biggest sin

Posted in Tawheed & Shirk, telugu-islam-hadith | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

హాఫిజుల్ ఖురాన్ గొప్పతనం

hafizul-quran

Posted in Qur'an, telugu-islam-hadith | Leave a comment

ముఅజ్జిన్ పలికినట్లు పలికి ప్రవక్త ఫై దరూదు చదవటం

respoding to Adhan and sending darood on prophet

Posted in Dua - Supplication, Muhammad & Seerah, telugu-islam-hadith | Tagged , , , , , | Leave a comment